Sehirinlife.com Bandırma Şehir Dergisi

Site 1. rengi

Site 2. rengi

Topbar rengi

Menü ikon

Menü hover

Menü arama

Footer rengi

Tasarım

İŞ KANUNU KAPSAMINDAKİ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİN İŞVERENCE HAKLI NEDENLE FESHİ

12.04.2021
106

Türk Hukukunda Hizmet Sözleşmesi; iş sözleşmesi olarak 4857 Sayılı İş Kanununda, genel hizmet sözleşmesi olarak da 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda tanımlanmıştır. Buna göre İş Kanunda tanımlanan İş Sözleşmesi, Kanunun 8. Maddesinde “İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir.” Şeklinde; Genel Hizmet Sözleşmesi de Türk Borçlar Kanununun 393. Maddesinde “Hizmet sözleşmesi, işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle işgörmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.” şeklinde tanımlanmıştır.
Her iki tanımdan da görüleceği üzere sözleşmenin bir tarafı işçi iken diğer tarafı işverendir. Biz bu yazımızda 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamındaki iş sözleşmelerinin işveren tarafından haklı nedenle feshine değinecek, Türk Borçlar Kanunundaki düzenlemeye girmeyeceğiz.
Haklı nedenle fesih ne demektir?
Haklı nedenle fesih hakkı, dürüstlük kuralları gereği iş ilişkisini sürdürmesi kendisinden beklenemeyecek tarafa belirli veya belirsiz süreli iş akdini derhal feshetme yetkisi veren haktır, şeklinde tanımlanabilir.
İşverene haklı nedenle fesih hakkını tanıyan haller 4857 Sayılı Yasanın 25. Maddesinde ‘sağlık sebepleri’, ‘ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri’ ile ‘zorlayıcı sebepler’ bentleri altında sayılmıştır.
I- İş akdinin sağlık sebepleri nedeniyle işverence haklı nedenle feshi
a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hâle gelmesi durumunda, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi durumunda işveren iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilmek tedir. İşçinin derli toplu olmayan yaşayışına örnek olarak gece hayatına aşırı düşkün olması ve sonunda hastalanması gösterilebilir.( Bkz. Y9HD 23.3.1998 T. 1998/2282 E. 1998/5620 K. )
b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda da işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı vardır.
II- İş akdinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri nedeniyle feshi
İşverenlerin en çok dayandığı fesih nedeni İş Kanunun 25. Maddesinin 2. fıkrasında sayılan “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” olarak belirtilen nedenlerdir. Bu fıkra birbirinden çok farklı fesih nedenlerini barındırmaktadır.
a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.
b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması.
c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.
e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.
g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.
h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.
ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması

REKLAM ALANI
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.